Rizoma és una noció de botànica que fa referència a la tija subterrània d’algunes plantes que creixen horitzontalment respecte a la superfície del sòl. Els filòsofs Deleuze i Guattari utilitzen aquest terme per a denominar un model d’estudi del coneixement en el qual tots els elements estan en condicions d’influir en els altres. Qualsevol punt del rizoma pot ser connectat amb qualsevol altre i permet crear xarxa.

Cultural Rizoma és una cooperativa de treball associat sense ànim de lucre. Fundada per Rita Andreu Vaquer i Olga Taravilla Baquero amb l’objecte del desenvolupament, foment, formació, assessorament i promoció de projectes culturals i artístics. La cooperativa creix amb l’incorporació com a sòcia de Mar Serinyà Gou.

Cap a una proposta liminal

Per intentar definir allò que som i allò que fem, utilitzem el concepte de liminalitat. La liminalitat és una idea desplegada en un inici per l’antropologia, que s’empra per definir, en els rituals de pas, l’estadi o període intermedi que s’esdevé entre un estatus i un altre. Alguns antropòlegs d’orientació estructuralista, com Mary Douglas o Edmund Leach, entenen la liminalitat com l’element que media entre posicions contrastants, associades al que Douglas va designar com «matèria fora de lloc».

 

D’aquesta manera, el que ens defineix és una metodologia de treball, una manera de fer que apliquem a tots els projectes que desenvolupem -sigui dins o fora del nostre espai-,basada en la hibridació i el desbordament.

 

Parlem d’hibridació perquè ens interessa posar en relació àmbits diversos, creant i possibilitant projectes porosos i permeables a la incorporació de coneixements provinents de diverses àrees. I parlem de desbordament perquè quan ens apropem a aquests àmbits ho fem amb la idea d’expandir-ne els límits establerts, permetent que entre uns i altres es generin espais de relació intermedis, de contacte, de fricció i de contagi – amb i entre- les diferents persones, comunitats, públics i xarxes amb les quals ens relacionem.

 

Ens situem en aquest espai intermedi perquè creiem que possibilita unes altres respostes a la manera que tenim com a societat de relacionar-nos amb el món que ens envolta. Deixant-nos afectar per totes les veus, i des de la pausa, l’anàlisi curosa i rigorosa de la realitat que vivim, busquem construir respostes, essent equitatives i treballant en col·laboració, construint xarxa, per intentar entre totes incidir en el nostre context, emmirallant-nos en els principis de l’economia social i solidària, per tal d’arribar a una transformació real, a una utopia realitzable.

 

I això ho fem formulant-nos moltes preguntes i posant en dubte constantment el que ja sabem. Construint projectes basats la investigació i la recerca en l’àmbit del pensament, el territori, la història, la cultura i la creació contemporània, cercant les fórmules que ens permetin traduir aquests coneixements a uns públics i comunitats més àmplies. Posant en tensió aquests coneixements, incorporant perspectives provinents d’altres àrees. Desplaçant-los dels espais on s’originen, traslladant-los a altres espais on puguin créixer i enriquir-se. Però també obrint espais nous de coneixement, a través de l’educació i la mediació, posant en pràctica formes de treballar pròpies del pensament i la creació contemporània. Utilitzant la cultura i la pràctica artística com a eines per pensar i transformar el nostre entorn i la nostra manera de relacionar-nos amb el món.